Home
Overview
Technical Help

HomeSelect a Unit > Unit 1: ÌKÍNI
Ìkíni (Greetings)
Lesson 1: Kíkí clcgb} cni Lesson 2: Kíkí àwvn àgbà àti cni tí ó junilv.
Exercise 1: Exercise 2
 
Orísìí Ìkíni àti Oyè (Greetings and Titles)
Lesson 3: Ìkíni fún oríxiríxi àkókò Lesson 4: Orixii àwon oyè àti ipò
Exercise 3: Exercise 4
   
Ìkíni ní Àbz àti Ìgbàlejo (Reception)
Lesson 5: Kíkí àwon tí a bá nílé Lesson 6: Kíkí Àlejò Kú àbz
Exercise 5: Exercise 6
 
Ày|wò (Diagnostic Test)
Itúmz Àwvn Zrz inú u Èka Ck<(Glossary)
Supplementary Materials

© African Studies Institute, University of Georgia.