Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 1: Ìkíni (Greetings) > Exercise 2:


Find the correct response that goes with the questions below:

    1. Xé ará mókun?

    A. Bccni, a dupc  
     
    B. W<n wa
     
    D. Alaafia ni
     
    E. Ara mokun
     
    C. Bc| ni, mo sùn dáadáa.
     
     
    2. Xé o sùn dáadáa?

    A. Bccni, a dupc  
     
    B. W<n wa
     
    D. Alaafia ni
     
    E. Ara mokun
     
    C. Bc| ni, mo sùn dáadáa.
     
     
    3. Àwvn àbúrò rc n k<?

    A. Bccni, a dupc  
     
    B. W<n wa
     
    D. Alaafia ni
     
    E. Ara mokun
     
    C. Bc| ni, mo sùn dáadáa.
     
     
    4. Xé dáadáa lo jí?

    A. Bccni, a dupc  
     
    B. W<n wa
     
    D. Alaafia ni
     
    E. Ara mokun
     
    C. Bc| ni, mo sùn dáadáa.
     
     
    5. Xé àlàáfíà ni?

    A. Bccni, a dupc  
     
    B. W<n wa
     
    D. Alaafia ni
     
    E. Ara mokun
     
    C. Bc| ni, mo sùn dáadáa.

 

© African Studies Institute, University of Georgia.