Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 1: Ìkíni (Greetings) > Exercise 3: PART 2

Part 1: Pick the greetings for the following people at the specified period of the day

    1. Arábìnrin Láoyè ní Ìrzl}

    A. C Ka rzl}, Arábìnrin Láoyè 
     
    B. C ka ìrzl}, Arábìnrin Láoyè
     
    D. C ku ìrzl} , Arábìnrin Láoyè
     
     
     
    2. Àbúrò r| ní Al}

    A. Kaal}, Aburo mi  
     
    B. Ku al}, Aburo r|
     
    D. Al} ku, Aburo mi
     
     
     
    3.Vmv kíláàsì rc ní Zsán

    A. Ku vsan, vmv kíláàsì rc
     
    B. Kaasan, vmv kíláàsì mi
     
    D. Ka vsan, vmv kíláàsì mi
     
     
     
    4. Olùk< rc ní Àárz.

    A. Kaarv, Olukv rc
     
    B. C kaarv, Olukv mi
     
    D. C kaarv, Olukv rc
     
     
     
    5. Bàbá rc ní Ìdájí

    A. C ku ìdájí, Baba mi
     
    B. C ka ìdájí, Baba rc
     
    D. C ku ìdájí, mi Baba
     
     
     

 

© African Studies Institute, University of Georgia.