Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 1: Ìkíni (Greetings) > Exercise 5:

Exercise 5: Review Lesson 5 and select the appropriate greeting or response to the each of the following: (Note: is to greet; bèèrè is to ask; dáhùn is to respond).

     A. Màma Wálé kí Àlàk}:

    A. Kúulé
     
    B. Káàbz
     
    D. W<n wà
     
     
    B. Àlàk} kí Màma Wálé:

    A. C ku ile
     
    B. O n lv dada
     
    D. W<n wà
     
     
    D. Màma Wálé bèrèè: “Àwvn zr} rc n k<?” Alakc dáhùn:
    A. Mo gbìyànjú
     
    B. O káre
     
    D. W<n wà
     
     
    E. Àlàk} bèèrè: “Xé dáadáa ni c wà?” Màma Wálé dáhùn:

    A. Ó n lv dáadáa
     
    B. C kú ilé
     
    D. A dúp}, àlàáfíà ni a wà
     
     
    C. Màma Wálé bèrèè: Ilé ìwé n k<? Alakc dáhùn:

    A. Ó n lv dáadáa
     
    B. W<n wà
     
    D. O káre
     
     
 

© African Studies Institute, University of Georgia.