Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 1: Ìkíni (Greetings) > Lesson 3: Kíkí àwvn àgbà àti cni tí ó junilv.
    

kni fn orxirxi kk nn vj<

kk Vj<

(Period of the day)
kni

(Greetings)
dhn

(Responses)
dj/f|jm< (Dawn)

K dj o
/ K f|m<j

Kdj o / K f|m<j o


C K dj / C k f|m<j

rz (Morning)
K rz o

Krz o.
C Krz
 yl|ta (Mid-day)

K yl|ta

Kyl|ta o
C k yl|ta
 Zsn (Afternoon)

Ksn

Ksn o
C Ksn
 rzl} (Evening/Dusk)
Krzl}
Krzl} o

C Krzl}
 Alc (Night)

Kal}

Kal} o
C kal}
Òru (During the night) Kò sí ìkíni fún àkókò yí (No greetings for period)

 

© African Studies Institute, University of Georgia.