Home
Overview
Technical Help

HomeSelect a Unit > Unit 2: ÌMÚNI MVNI
Sísv Nípa Ara Cni
Lesson 1:Sísv nípa ara cni Lesson 2:Kí ni àdír}sì ilé rc?
Exercise 1: Exercise 2
 
Síso Nípa Elòmíràn
Lesson 3: Sísv nípa clòmíràn Lesson 4: Kí ni vj< ìbí zr} | rc?
Exercise 3: Exercise 4
   
Fífi Zrz tó ni létí
Lesson 5: Kíni n<nbà |rv ìbániszrz rc? Lesson 6: Túnji pàde Táyz l<nà
Exercise 5: Exercise 6
 
Ày|wò (Diagnostic Test)
Itúmz Àwvn Zrz inú u Èka Ck<(Glossary)
Supplementary Materials

© African Studies Institute, University of Georgia.