Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 2: ÌMÚNI MVNI > Exercise 2:

Copy/paste the correct answers from the list provided:

1. Níbo ni Vlád|jv n gbé nísisìyi? |gbvn B<látitó
Ojúlé kcrìnlél<g<jv, òpópónà Kúdctì

1600 Pennsylvania Avenue
zs| tó n bz
Vlád|jv
Bcc kv
2.Ta ni ó n gbé ní Ojúlé kvkànléláàd<sàn òpópónà Oníyanrìn?
3.  Xe Adéfúnk} mz wípé Vlád|jv ti n gbé ní ìgboro?
4. Nígbàwo ni Adéfúnk} máa lv kí Vlád|jv?  
5. Aládúgbò ta ni |gbvn B<látitó j}?
6. Kí ni àdír}sì àrc ìlú Am}ríkà?  
7. Ta ni ó n gbé ní òpópónà Kúdctì  


 

© African Studies Institute, University of Georgia.