Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 2: ÌMÚNI MVNI > Exercise 3:

Review lesson 3 and answer the following questions about Adéycmv:

    A. Níbo ni Adéycmv ti wá?

    A. Tolúlvp}
     
    B. Vj< kcfa, oxù kinni vdún
     
    D. Vmv vdún mctadinlogun
     
    E. Ojule kcjv òpópónà Baxvrun ni ilu Ìbàdàn
     
    C. ìlú ìwó
     
     
    B. Vmv vdún mélòó ni Adéycmv?

    A. Tolúlvp}
     
    B. Vj< kcfa, oxù kinni vdún
     
    D. Vmv vdún mctadinlogun
     
    E. Ojule kcjv òpópónà Baxvrun ni ilu Ìbàdàn
     
    C. ìlú ìwó
     
     
    D. Níbo ni Adéycmv n gbé?

    A. Tolúlvp}
     
    B. Vj< kcfa, oxù kinni vdún
     
    D. Vmv vdún mctadinlogun
     
    E. Ojule kcjv òpópónà Baxvrun ni ilu Ìbàdàn
     
    C. ìlú ìwó
     
     
    E. Kí ni vj< ìbí Adéycmv?

    A. Tolúlvp}
     
    B. Vj< kcfa, oxù kinni vdún
     
    D. Vmv vdún mctadinlogun
     
    E. Ojule kcjv òpópónà Baxvrun ni ilu Ìbàdàn
     
    C. ìlú ìwó
     
     
    C. Tá ni ó bèèrè orúkv Adéycmv?

    A. Tolúlvp}
     
    B. Vj< kcfa, oxù kinni vdún
     
    D. Vmv vdún mctadinlogun
     
    E. Ojule kcjv òpópónà Baxvrun ni ilu Ìbàdàn
     
    C. ìlú ìwó
     
     

 

© African Studies Institute, University of Georgia.