Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 2: ÌMÚNI MVNI > Exercise 4:


Exercise 4: Dáhùn àwvn ìbéèrè wznyí nípa zr} Ayzvlá:
(Based on Lesson 4, answer these questions about Ayoola’s friend)

    1. Kí ni orúkv zr} Ayzvlá?

    A. Báyz Adédìp|
     
    B. • Vl<pàá
     
    D. Ayzvlá
     
     
    2. Tani ó ni vkz tí Ayzvlá jókòó sí?

    A. Vl<pàá
     
    B. • Báyz Adédìp|
     
    D. Ayzvlá
     
     
    3. Vdún mélòó ní ó ti n lo vkz yii?

    A. Vdún m}rin
     
    B. • Vdún méjì
     
    D. Vdún kan
     
     
     
    4. Kí ni àdír}sì zr} Ayzvlá?

    A. • Ojúlé kvkànlá, Òpópónà Aj<s|.
     
    B. • Ojúlé kcrìnlá, Òpópónà Aj<s|.
     
    D. • Ojúlé kínní, Òpópónà Aj<s|.
     
     
     
    5. Nígbàwo ni vj< ìbi Báyz Adédìp|?

    A. Vj< kcfà, oxù kcta vdún.
     
    B. • Vj< kcrìnlá, oxù kcjv vdún.
     
    D. Alàgbà Adéníran Òjó àti Arábìnrin Abímb<lá Ojo
     
     
 

© African Studies Institute, University of Georgia.