Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 2: ÌMÚNI MVNI > Exercise 5:

Based on your reading in Lesson 5, copy/paste the appropriate answer to the following:

1. Kí ni nvnbà |rv ìbániszrz Adédèjì?

eéjì, eéje, c}ta, aárùn-ún, oókan, oókan àti c}fà
eéji, eéje, c}ta, c}jv, eéje, c}rin àti c}rin
eéjì, eéje, c}ta, aárùn-ún, oókan, oókan àti c}fà
B}| ni
eéjì, eéje, c}ta, oókan, eéjì, c}ta àti c}rin

2. Xé o p} ti Bísí ti rí Adédèjì
3. Xé N<nbà |rv ìbániszrz Bísí ti yàtz?
 
4. Kí ni n<nbà |rv ìbániszrv Bisi t}l|?  
5. Kí ni n<nbà |rv ìbániszrv Bisi t}l|?  
6. Kí ni nvnbà |rv ìbániszrz Bisí titun?
 


 

© African Studies Institute, University of Georgia.