Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 2: ÌMÚNI MVNI > Exercise 6:

Based on your reading in Lesson 6, copy/paste the appropriate answer to the following:

1. Níbo ni Tayz n lv nígbà tí ó rí Túnjí?
Ó n ta vjà
Vmv vdún m}rìnlélógún
Òpópónà F}l}l|
ilé zr} r| tuntun
Zr} Táyz
Ilé zrc mama Táyz
B}| ni
Títílayz
2. Kí ni orúkv zr} Táyz tuntun?
3. Òpópónà wo ni zr} Táyz yí n gbé?
 
4. Xé Táyz f}ràn zr} Táyz tuntun yí?  
5. Vmv vdún mélòó ni Títílayz?  
6. Níbo ni Táyz àti Títílayz ti pàdé?
 
7. Ix} wo ni Títílayz n xe?
 
8. Ta ni Túnjí?
 


 

© African Studies Institute, University of Georgia.