Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 2: ÌMÚNI MVNI> Lesson 5: K ni N<nb |rz bniszrz rc?




    

K ni N<nb |rz bniszrz rc?

Addj:   K rzl}, Bs
Bs:           K rzl}, Dj
Addj:   K ni nnkan?
Bs:          Dada ni. wv n k<?
Addj:   Alf n mo w.
Bs:           K vj< m}ta o
Addj:   Vj< kan p|l
Bs:            p} t mo ti r c
Addj:    Bc|ni, ix} ni pz
Bs:           Xq<n ixc k n k maa r ra
Addj:   t<< lo sv. Jzw<, m bn.
Bs:           N k bn rra. Fn mi n n<nb |rv bniszrz rc
Addj:   K bur, n<nb mi ni ej, eje, c}ta, okan, ej, c}ta ti c}rin
                    Mo n n<nb trc, Ej, eje, c}ta, arn-n, okan, okan ti c}f b?
Bs:            t o. N<nb |rv bniszrz mi ti ytz,
                    N<nb mi titun ni eji, eje, c}ta, c}jv, eje, c}rin ti c}rin
Addj:    dra p a l szrz lr |rv bniszrz nsisy. Mo ma p c lp}
Bs:            dra b}|. dgb kan n
Addj:    dgb