Home
Overview
Technical Help

HomeSelect a Unit > Unit 3: NÍNÍ CBÍ
Cbí Kékeré (Nuclear Family)
Lesson 1:Àwòran bàbá àti ìyá mi ni yi. Lesson 2:Cbí Adéwálé.
Exercise 1: Exercise 2
 
Cbi Tó Gbòòrò (Broader Family)
Lesson 3: Kíni orúkv àwvn ìyàwó yín? Lesson 4: Mo ní |gb<n kan àti àbúrò m}fà
Exercise 3: Exercise 4
   
Ìbátan àti ojúlùmz (Close and distant relatives)
Lesson 5: Àwòjúwe cbí Y}misí Òjó. Lesson 6: Vmv àbúrò màmá mi.
Exercise 5: Exercise 6
 
Ày|wò (Diagnostic Test)
Itúmz Àwvn Zrz inú u Èka Ck<(Glossary)
Supplementary Materials

© African Studies Institute, University of Georgia.