Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 3: NÍNÍ CBÍ> Exercise 5:

Review Lesson 5 and select the appropriate answers from the options provided:

    1. Ta ni vmv vmv Alàgbà Adéníran?

    A. Oyèbímpé
     
    B. Oyèládùn
     
    C. Adévlá
     
     
    2. Ta ni bàba bàba Vdúnayz?

    A. Alàgbà T}llà
     
    B. Zgb}ni Adéníyì
     
    C. Alàgbà Adéníran
     
     
    3. Ta ni |gbvn bàba Zmzwé Y}misí Òjó?

    A. Zgb}ni Adéníyì Òjó
     
    B. Arábìnrin Oyèládùn
     
    C. Arábìnrin Adérónk}
     
     
     
    4. Ta ni àbúrò màma Zmzwé Y}misí Òjó?

    A. Arábìnrin Adéolá.
     
    B. Arákùnrin Oyèdèjì
     
    C. Arábìnrin Oyègbónjú
     
     
     
    5. Ta ni àwvn òbi Zmzwé Y}misí Òjó?

    A. Zgb}ni Adéníyì Òjó àti Arábìnrin Fadérera Òjó
     
    B. Olóyè Bámijí Òjó àti Arábìnrin Fadérera Òjó
     
    C. Alàgbà Adéníran Òjó àti Arábìnrin Abímb<lá Ojo
     
     
    6. Ta ni àwvn àbúrò Zmzwé Y}misí Òjó?

    A. Arábìnrin Oyèbímpé, Arábìnrin Vdúnayz, Arábìnrin Tèmít<p} àti Arákùnrin Oyèdèjì
     
    B. Arábìnrin Oyèládùn, Arábìnrin Oyègbónjú, àti Arábìnrin Adérónk}.
     
    C. Arábìnrin Adéfúnké, Arábìnrin Adéyínká àti Arábìnrin Adéolá.
     
     
 

© African Studies Institute, University of Georgia.