Home
Overview
Technical Help

HomeSelect a Unit > Unit 4: ÒNKA YORÙBÁ
Òdo títí dé ogún (Zero to Twenty)
Lesson 1:Òdo títí dé ogún Lesson 2:Ka ònka Yorùbá láti òdo dé ogún?
Exercise 1: Exercise 2
 
Àwvn ònkaye àti ònkapo (Cardinals and Ordinals)
<Numbers as Modifiers and for Counting Positions>
Lesson 3:Nnkan mélòó ni ó wà nínú àpò rc? Lesson 4: Èsi ay|wò Yorùbá kejì
Exercise 3: Exercise 4
   
Ogún títí dé igba (20 – 200)
Lesson 5: Àwvn ìl<pv c|wàá àti ogún Lesson 6: Aárùn-ún mélòó ni o wà nínú u vg<ta
Exercise 5: Exercise 6
 
Ày|wò (Diagnostic Test)
Itúmz Àwvn Zrz inú u Èka Ck<(Glossary)
Supplementary Materials

© African Studies Institute, University of Georgia.