Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 4: ÌMÚNI MVNI > Exercise 1:

Copy/paste the correct answers from the list provided:òdo
èjì |rin      àrún
èje      |jv |wá      ókànlá }tàlá, }rìndínlógún éjìdínlógún      ókàndínlógún  

ogún
}tàdínlógún
|sán
òkan
èjìlá
|ta
|fà
|rìnlá
àrùndínlógún 

© African Studies Institute, University of Georgia.