Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 4: ÒNKA YORÙBÁ > Exercise 6:  

Provide the correct responses to the following greetings and queries by copy/pasting the answers.

1.C}ta mélòó ni ó wà nínú c}tàdínl<gbzn? Vgbòn d<là
Ogun
Mcsàn
márùn-ún

Vg<ta
Mèjí
Vg<ta
d<là méjìlá
2. Ogún mélòó ni ó wà nínú vg<sàn-án?
3. C}jv mélòó ni ó wà nínú vg<rin?       
4.C}wàá mélòó ni ó wà nínú vg<wàá?
5. Vg<rùn-ún mélòó ni ó wà nínú igba?
6.Eélòó ni àga mcta tí a rà ní d<là m}wàám}wàá?  
7.Eélòó ni ìwé m}fà tí a rà ní d<là méjìméjì?  
8.Eélòó ni xòkòtò méjì tí a rà ìkzvkan ní vgbzn d<là?   

 

© African Studies Institute, University of Georgia.