Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 4: ÒNKA YORÙBÁ > Lesson 3: Kíkí àwvn àgbà àti cni tí ó junilv.
    

Lesson 3                         Nnkan mélòó ni ó wà nínú àpò rc?

Zgb}ni Adébzwálé:         Kíláàsì mélòó ni o ní lónì í?
Ak}kz<:                                Kíláàsì m}ta ni mo ní.
                                                Mo ní kíláàsì bày<l<jì, kíláàsì ìxirò àti kíláàsì Yorùbá.
Zgb}ni Adébzwálé:        N kò mz wípé | n xe kíláàsì Yorùbá ní ilé ìwé rc.
                                                Sáà mélòó ni c fi n k< v?
Ak}kz<:                                Gbogbo àwa ak}kz< ni a gb<dz k< Yorùbá fún sáà méji, ó kéré tan.   
Zgb}ni Adébzwálé:         Ó dára púpz.
                                                Ak}kz< mélòó ni ó wà ní kíláàsì tìrc?
Ak}kz<:                                Àwa m}wàá ni a wà ní kíláàsì Yorùbá ní sáà yí.
Zgb}ni Adébzwálé:         Kò burú.
                                                Xé o lè dáhùn ìbéèrè yìí?
Ak}kz<:                                Kí ni ìbéèrè náà?
Zgb}ni Adébzwálé:         Ó dára, qé àpò rc wá
Ak}kz<:                                Àpò mi nì yí
Zgb}ni Adébzwálé:         Xé o lè ka àwvn nnkan tó wà nínú àpò rc?
Ak}kz<:                                 B}|ni, mo lè kà w<n.
Zgb}ni Adébzwálé:         Ó yá, kà w<n fún mi.
Ak}kz<:                                 Mo ní ìwé m}fà, l}|dì m}ta, kálámù méjì, ìpàwér} kan,
                                                 rúla kan, àpò ìwé márùn àti w<l}|tì kan wà nínú àpò mi.
                                                 Ogún d<là àti axv ìnujú méjì sì wà nínú w<l}|tì mi.
Zgb}ni Adébzwálé:          O káre.

© African Studies Institute, University of Georgia.