Home
Overview
Technical Help

HomeSelect a Unit > Unit 5: RÍRÀ ÀTI TÍTÀ
Rírà àti títà ní vjà agbègbè (Buying and selling in the local market)
Lesson 1:Eélòó ni | n ta |gbà vwv àti fìlà? Lesson 2:Xé o mv vjà á ná?
Exercise 1: Exercise 2
 
Rírà àti títà ní ìsz olóunjc (Buying and selling food stuff)
Lesson 3:Eélòó ni àpo gaari àti èlùb<? Lesson 4: Mo ra ìlé ata lójà lánàá
Exercise 3: Exercise 4
   
Rírà àti títa àwvn nnkan òde òní (Buying and selling modern items)
Lesson 5: Kaba tí mo rà kò w<n rárá Lesson 6: Àwvn ìwé wznyí ni iye owó wvn lára.
Exercise 5: Exercise 6
 
Ày|wò (Diagnostic Test)
Itúmz Àwvn Zrz inú u Èka Ck<(Glossary)
Supplementary Materials

© African Studies Institute, University of Georgia.