Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 5:RÍRÀ ÀTI TÍTÀ > Exercise 1:

Review Lesson One and answer the questions in parts one and two below:


Ta ni ó sv pé? (Who made the following statements? Oníbàárà or Bàbá Vl<jà)
(1) Mo f} ra |gbà vw< fún ìyàwó mi Oníbàárà Bàbá Vl<jà
(2) Mo ní |gbà vwv oníwúrà. Oníbàárà Bàbá Vl<jà
(3) Xé mo le è san náírà m}fà ààbz fún ìkzvkan? Oníbàárà Bàbá Vl<jà
     
Part Two: Dáhùn àwvn ìbéèrè wznyí (Answer the following questions):
(4) Eélòó ni |gbà vw< oníwúrà kan jalc. Cgbà vw< méjì Náírà méje
(5) Cgbà vw< oníwúrà meloo ni oníbàárà ra? Náírà m}rìnlá Cgbà vw< méjì
(6) Eélòó ni oníbàárà san fun Baba Vl<jà? Náírà méje Náírà m}rìnlá


© African Studies Institute, University of Georgia.