Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 5: RÍRÀ ÀTI TÍTÀ > Exercise 2:

Part One: Review Lesson 2 and answer the following questions about Folasade’s visit to the market (Copy/paste the answers).

1.Nígbà wo ni Fvláxadé lv sí vjà? Kò xòro
Vg<jv náírà
Vg<rin naira
Àpò ilé ìwé (fún àbúrò r})
Àná
2. Kí ni ó rà níb|?
3. Eélòó ni vl<jà dálé ohun tí Fvláxadé f} rà?
4. Eélòó ni Fvláxadé náa wál| sí?
5. Xé bí Fvláxadé xe n ná vjà xòro tàbí kò xòro? 


Part Two: Ki ni cda vrv wòn yìí? (What are the opposites of these words?)

1. <w<n
pupv
2. zpz
3. dí|
 
 


 

© African Studies Institute, University of Georgia.