Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 5: RÍRÀ ÀTI TÍTÀ > Exercise 3:

Review Lesson 3 and state whether these statements about Chief Fadérera’s Trip to the market are TRUE or FALSE.
(B}| ni tàbí B}| k<).


1. Olóyè Fadérera f} ra gààrí àti èlùb< l<w< ìyá elélùb<. B}| ni B}| k<
2. Ìyá elélùb< kò ní oríxi gààrí m}ta. B}| ni B}| k<
3. Ìyá elélùb< ni gààri tìj|bú, tìbàdàn àti gààri tàwvn yíbò B}| ni B}| k<
4. Gààri Ìj|bú k< ni Olóyè Fadérera f|. B}| ni B}| k<
5. Oríxìí èlùb< méjì ni ìyá elélùb< ní B}| ni B}| k<
6. Olóyè Fadérera f} èlùb< ixu àti èlùb< láfún B}| ni B}| k<
7. Igba náírà ni Ìyá elélùb< n ta àpo gààrí B}| ni B}| k<
8. Àád<wàá náírà ni Olóyè Fadérera san fun àpo èlùb< kzzkan B}| ni B}| k<
9. Olóyè Fadérera kì í xe oníbàárà ìyá elélùb< dáradára B}| ni B}| k<
10. Àpo gààrí kzzkan j} ogóje naira B}| ni B}| k<

 

© African Studies Institute, University of Georgia.