Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 5: RÍRÀ ÀTI TÍTÀ > Exercise 4 :

Exercise 4: Review Lesson 4 and answer the following questions about Vmvtoók}’s trip to the market.

1.Kí ni Vmvtoók} pinnu lati sè ní àna?
  1. Àwvn àgb| àti oríxìríxi ìnájà
  2. Gbogbo ènìyàn
  3. Vb} aláta
  4. Vjà Òjé
  5. B}| ni
  6. Náírà marùndínlógójì
  7. Ìlé ata méje
  8. Ìsz àwvn aláta
2. Níbo ni Vmvtoók} múra lv?
3. Se ó f}ràn láti ra nnkan ni vjà yí púpz?
4. Àwvn wo ni wvn n tà nnkan ní vjà Òjé?
5. Xé w<n máa n ta vjà wvn ní |dínwo?
6. Ta ni o lè ra nnkan ní zpz ní vjà Òjé?  
7. Cran elélòó ni Vmvtoók} rà ní ìsv àwvn alápatà  
8. L}yìn tí Vmvtoók} ra cran, ìsz àwvn wo ni ó lv.  
9. Ìlé ata mélòó ni Vmvtoók} rà?  
10. Xé Vmvtoók} ra tàtàxe, rodo méji àti tòmátì l<jà  

 

© African Studies Institute, University of Georgia.