Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 5: RÍRÀ ÀTI TÍTÀ > Exercise 5:

Exercise 5: Copy/paste the appropriate verb from the list provided.

 

1. Xe kaba yi gùn ní ìwznba tàbí kò gún ní ìwznba X<zbù òde òní kan
Àkókò vdún
Vgbzn d<là
Ó gùn ní ìwznba
B}| ni
Funfun àti pupa
Kò w<n
Ó tì
2. Eélòó ni w<n gbà fún kaba yí ní x<zbù òde òní yì í?
3. Àkókò wo ni Olúwar|míl}kún lv sí x<zbù yí?
4. Níbo ni Olúwar|míl}kún lv láti ra axv?  
5. Xé a máa n ná vjà ní x<zbù yí?  
6. Xé kaba tí Olúwar|míl}kún rà wvn tàbí kò wvn?  
7. Xe Olúwar|míl}kún f}ràn Kaba náà púpz?  
8. Kí ni àwv kaba yì í?  


 

© African Studies Institute, University of Georgia.