Home
Overview
Technical Help

HomeSelect a Unit > Unit 6: AXV WÍWZ ÀTI OGE XÍXE
Axv Ìbílc (traditional clothes)
Lesson 1:A wv àwzkanl| axv òkè. Lesson 2:Àwvn oríxiríxi axv àti zx< ìbíl|
Exercise 1: Exercise 2
 
Àwvn Axv òde òní àti (modern clothes)
Lesson 3:Bàbá Láídé máa wv kóòtù dúdú àti táì pupa Lesson 4: Àwvn oríxiríxi axv àti zx< òde òní.
Exercise 3: Exercise 4
   
Àwvn oríxiríxi àwz (different colors)
Lesson 5: Àwvn oríxiríxi àwv Lesson 6: Xe o f} àtíkè pupa tàbí funfun?
Exercise 5: Exercise 6
 
Ày|wò (Diagnostic Test)
Itúmz Àwvn Zrz inú u Èka Ck<(Glossary)
Supplementary Materials

© African Studies Institute, University of Georgia.