Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 6: AXV WÍWZ ÀTI OGE XÍXE > Exercise 1:


Find the correct response that goes with the questions below:

    1. Ta ni Arábìnrin Kúy|?

    A. Wvn x|x| xe ìnáwó ìyàwo vmv zrc vkv rc.
     
    B. Wvn wv àwzkanl| axv òkè pupa àti funfun
     
    D. Vrc Arábìnrin Fvlárìn
     
    E. Èto axv tiwvn àti ti zr} vkv r| p|lú ìyàwó r|
     
    C. Awv ní w<n fi xe àpò àti bàtà wvn.
     
     
    2.  Kí lo de ti Arábìnrin Kúy| o ri Arábìnrin Fvlárìn fun igba to pc? 

    A. Wvn x|x| xe ìnáwó ìyàwo vmv zrc vkv rc.
     
    B. Wvn wv àwzkanl| axv òkè pupa àti funfun
     
    D. Vrc Arábìnrin Fvlárìn
     
    E. Èto axv tiwvn àti ti zr} vkv r| p|lú ìyàwó r|
     
    C. Awv ní w<n fi xe àpò àti bàtà wvn.
     
     
    3. Èto wo ni Arábìnrin Fvlárìn xe?

    A. Wvn x|x| xe ìnáwó ìyàwo vmv zrc vkv rc.
     
    B. Wvn wv àwzkanl| axv òkè pupa àti funfun
     
    D. Vrc Arábìnrin Fvlárìn
     
    E. Èto axv tiwvn àti ti zr} vkv r| p|lú ìyàwó r|
     
    C. Awv ní w<n fi xe àpò àti bàtà wvn.
     
     
    4. Irú axv wo ní wvn wz?
    A. Wvn x|x| xe ìnáwó ìyàwo vmv zrc vkv rc.
     
    B. Wvn wv àwzkanl| axv òkè pupa àti funfun
     
    D. Vrc Arábìnrin Fvlárìn
     
    E. Èto axv tiwvn àti ti zr} vkv r| p|lú ìyàwó r|
     
    C. Awv ní w<n fi xe àpò àti bàtà wvn.
     
     
    5. Kí ni wvn fi xe àpò àti bàtà wvn?

    A. Wvn x|x| xe ìnáwó ìyàwo vmv zrc vkv rc.
     
    B. Wvn wv àwzkanl| axv òkè pupa àti funfun
     
    D. Vrc Arábìnrin Fvlárìn
     
    E. Èto axv tiwvn àti ti zr} vkv r| p|lú ìyàwó r|
     
    C. Awv ní w<n fi xe àpò àti bàtà wvn.

 

© African Studies Institute, University of Georgia.