Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 6: AXV WÍWZ ÀTI OGE XÍXE > Exercise 2:

Exercise 2: Fill in the blank with an appropriate verb from the list provided (You cannot use a verb more than once).

 

1. Mo Fìlà fi
k< èjìká


kun

gbé
wz

fi
sétí
2. Àdùk} Gèlè
3. Yéwándé Ìró
4. Adédèjì àpò
5. Bísí  ìl|k|
6. Adévlá ìborùn  
7. Àxàk} àtíkè  
8. Vlákúnlé ègbà vw<  
9. Modúp} yarínngì  

 

© African Studies Institute, University of Georgia.