Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 6: AXV WÍWZ ÀTI OGE XÍXE > Exercise 3:


Review Lesson 3 and choose the option that best completes each of the following:

    1. Cni t’ó n gboyè máa wv

    A. x}|tì pupa
     
    B. Súùtù dúdú
     
    C. bàta búlúù
     
     
    2. Bàbá Láídé máa wv

    A. táì pupa
     
    B. x}|tì búlúù
     
    C. kóòtù funfun
     
     
    3. Màma Láide máa wv:

    A. x}|tì pipvn
     
    B. kóòtù funfun
     
    C. bàtà pupa
     
     
     
    4. Màma Láide máa gbé:

    A. bàtà pupa
     
    B. àpò dúdú
     
    C. Súùtù dúdú
     
     
     
    5. Bàbá Láídé ra

    A. x}|tì búlúù
     
    B. bàtà pupa
     
    C. àpò dúdú
     
     

 

© African Studies Institute, University of Georgia.