Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 6: AXV WÍWZ ÀTI OGE XÍXE > Exercise 6:

Exercise 6: Review Lesson 6 and fill in the missing words in the following sentences.

 

1. Yéwándé f} kùn
  1. Yéwándé
  2. Tòkunbz
  3. |gbà tvw< àti tvrùn
  4. àtíkè pupa
  5. agolo àtíkè rc
2. Tòkunbz kò rí
3. lo |gba onígóòlù
4. Ìya Yéwándé x|x| fún ni
5. Ó kù dí| ki xe tán

 

© African Studies Institute, University of Georgia.