Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 6: AXV WÍWZ ÀTI OGE XÍXE > Lesson 2: Àwvn oríxiríxi axv ìbíl| àti zx<.
    

Àwvn oríxiríxi axv ìbíl| (àti zrz ìxe fún lílò wvn) 

Vkùnrin

Clothing Verbs for their use
Fìlà            cap/ hat
               to put on a cap or to cover
Bùbá          top  
          wz     to wear or put on e.g. tops
Xòkòtò       pants/trousers
          wz     to wear or put on e.g. pants
Agbádá     traditional flowing robe
          wz     to wear or put on e.g.traditional robe

Obìnrin

Clothing Verbs for their use
Gèlè           head gear/wrap

               to wrap around as in head gear

Bùbá          top  
          wz     to wear or put on e.g. tops
Ìró               (waist) wrapper
                  to wrap around (waist as wrapper around the waist)
Ìborùn       shawl/ shoulder cover
          / fi _ k< èjìká  to use/ hang on the shoulder
           
       
as in fi ìborùn k< èjìká

Àwvn oríxiríxi ohun zx<

Accessories         Verbs for their use
bàtà         shoe           wz          to put on e.g. shoes 
àpò           bag           / gbé  to use/ to carry e.g. bags
òrúka        ring           wz /       to put on/ to use e.g. rings
ìl|k|         beads           wz /     to put on/ to use e.g. beads
|gbà         bracelet /jewelry           wz /     to put on/ to use e.g. bracelets
ègbà vw<   hand bracelet           wz /     to put on/ to use e.g. bracelets
ègbà vrùn   necklace            wz /     to put on/ to use e.g. necklace
ègbà cs|     anklet           wz /     to put on/ to use e.g. anklet
yctí tàbí yarínngì  ear rings           / fi sétí  to use/ to put on the ear
àtíkè          powder           kùn          to paint/ to put on e.g. powder

© African Studies Institute, University of Georgia.