Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 6 AXV WÍWZ ÀTI OGE XÍXE > Lesson 4 Àwvn oríxiríxi axv àti zx< òde òní.
    

Àwvn oríxiríxi axv àti zx< òde òní.

Àwvn oríxiríxi axv òde òní

Shirt            x}|tì (x}|tì alápá gígùn vs. x}|tì alápá kékeré)
Pants/trousers  xòkòtò (xòkòtò kékeré vs. xòkòtò gígùn)
Dress          kaba Blouse           búláòsì
Skirt           sík}|tí Tie                 táì
Coat            kóòtù Jacket            ják}|tì
Suit             súùtù Sweater         súw}tà
Panties        pátá Bra                bùrèsíyà / k<mú / k<s}|tì
Underwear    àwzt}l| Singlet/ undershirt  síngíl}|tí
Chemise/slip simí / àgbék< Gloves           ìbzw<
Pajama         axv oorun Leggings/hosiery/stockings/socks  ìbzs|
Scarf            síkáàfù Hat/cap           fìlà
Belt              b}líìtì Shoes             bàtà
Towel           táw}|lì Clothes/dress/fabric  axv / |wù

Raincoat   axv òjò / |wù òjò

sports wear      axv ìdárayá
School uniform     axv ilé-ìwé / |wù ilé-ìwé Work uniform     axv ix} / |wù ix}

                                    
Àwvn nnkan zx< miran [Other accessories]

Perfume         l<fíndà Jewelry           |gbà
Earrings         yctí / ycrí / yarínngì Necklace        |gbà vrùn / xéènì
Watch           aago (vwv)

purse/ handbag p<zsì /  báàgì ìfàl<w<

Wallet           w<l}|tì Book bag          àpò ìwé
Eye glasses   ìgò ojú / jígí ojú Umbrella           agbòjò / agbòòrùn
Lipstick          ìt<tè Eye shadow       ìt<jú
Bracelet         |gbà (|gbà vw<; |gbà vrùn; |gbà cs| àti b}|}| lv)
Ring               òrùka (òrùka cs|; òrùka ìdodo àti b}|}| lv)


© African Studies Institute, University of Georgia.