Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 7: ÈTÒ OJÚSE OJOOJÚM> ÀTI ÌT>JÚ ARA > Exercise 1:

Exercise 1:              Review lesson 1 and select Vláyíwvlá’s daily schedule
                                (Remember, you are reporting Olayiwola’s activities):


Example:
Aago / Time                                                              Activities
Aago m}sàn-án àárv                                             Vláyíwvlá máa n jí.
                                                                                  Ó máa fv eyín, ó máa wc, ó máa múra, ó sì f}ràn láti jc oúnjc àárz.

    1. Aago m}wàá abv (Aago / Time)

    A. Aago méjì àbz zsán títí di nnkan bí i aago m}fà àbz ìrzl}
     
    B. Vláyíwvlá máa n padà sí yàrá r|
     
    D. Aago méjìlá
     
    E. Vláyíwvlá máa lv sí kíláàsì r| àk<k<.

    2. Vláyíwvlá máa lv sí ibi ix} fún wákàtí méjì (Activities)

    A. Aago méjì àbz zsán títí di nnkan bí i aago m}fà àbz ìrzl}
     
    B. Vláyíwvlá máa n padà sí yàrá r|
     
    D. Aago méjìlá
     
    E. Vláyíwvlá máa lv sí kíláàsì r| àk<k<.

    3.
    Aago m}jv al} (Aago / Time)

    A. Aago méjì àbz zsán títí di nnkan bí i aago m}fà àbz ìrzl}
     
    B. Vláyíwvlá máa n padà sí yàrá r|
     
    D. Aago méjìlá
     
    E. Vláyíwvlá máa lv sí kíláàsì r| àk<k<.
     

    4. Vláyíwvlá máa n lv si àwvn oríxiríxi kíláàsì,
       Ó sì máa n xeré p|lú àwvn zr} r|.
       Ní vj< míràn, ó lè kàwé dí| ní ilé-ìkàwé.
    (Activities)


    A. Aago méjì àbz zsán títí di nnkan bí i aago m}fà àbz ìrzl}
     
    B. Vláyíwvlá máa n padà sí yàrá r|
     
    D. Aago méjìlá
     
    E. Vláyíwvlá máa lv sí kíláàsì r| àk<k<.
     

© African Studies Institute, University of Georgia.