Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 7: ÈTÒ OJÚSE OJOOJÚM> > Exercise 2:

Exercise 2:   Review Lesson 2 and state whether these statements are True or False
                     (B}| ni tàbí B}| k<).


1. Àsìkò n dúró de cnìkan. B}| ni B}| k<
2. Vmv vj< méje j} vmv zx| kan B}| ni B}| k<
3. Àkókò ayé ènìyàn kò dàbí àkókò nínú vj< B}| ni B}| k<
4. Zsán nìgbà vmvdé? B}| ni B}| k<
5. Vmv tí a bí lónìí a pe vmv vdun kan lóxù méjìlá B}| ni B}| k<
6. Vj< ogbó ni vj< al}. B}| ni B}| k<
7. Gbogbo ohun tí a bá xe láàárz ayé e wa yóò bá wa dal}. B}| ni B}| k<
8. Òwúrz nìgbà zd<? B}| ni B}| k<


© African Studies Institute, University of Georgia.