Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 7: ÈTÒ OJÚSE OJOOJÚM> ÀTI ÌT>JÚ ARA > Exercise 3:

Exercise 3: Review lesson 3 and answer the following true or false questions: (B}| ni tàbí B}| k<).


1. Zr} Yéwándé tím<tím< ni Àmzlé. B}| ni B}| k<
2. ìwa Àmzlé dára púpz. B}| ni B}| k<
3. Àmzlé j} obìnrin onídvti.
B}| ni B}| k<
4. Àmzlé máa n xe ìt<jú ara r| l<pzlvpz B}| ni B}| k<
5. Ènìyàn pupa ni Àmzlé
B}| ni B}| k<
6. Àmzlé máa n fi àtíkè para
B}| ni B}| k<
7. Ojoojúm< ni ara Àmzlé máa n dán. B}| ni B}| k<
8. Èékánná Àmzlé máa n wà ní gígun
B}| ni B}| k<
9. Àmzlé máa n múra bó xe t< B}| ni B}| k<
10. Àmzlé j} vkùnrin onímz<tótó.
B}| ni B}| k<


© African Studies Institute, University of Georgia.