Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 7: ÈTÒ OJÚSE OJOOJÚM > Exercise 4:

Exercise 4: Review Lesson 4 and state whether these statements are True or False
(B}| ni tàbí B}| k<).


1. Àxàk} ní àbúrò obìnrin kan àti àbúrò vkùnrin meji B}| ni B}| k<
2. Àdùk} ni orúkv àbúrò obìnrin Àxàk} B}| ni B}| k<
3. Ak}kz< ni àwvn àbúrò Àxàk} ní ilé ìwé giga B}| ni B}| k<
4. Àxàk} ko f}ràn àbúrò r| vkùnrin B}| ni B}| k<
5. Àdùk} Kii xe ak}kz< dáradára B}| ni B}| k<
6. Àdùk} àti Àkàní f}ràn oge xíxe B}| ni B}| k<
7. Àdùk} máa n gé irun r| lv<l| l<szzs| B}| ni B}| k<
8. Àxàk} f}ràn láti kun àtíkè B}| ni B}| k<
9. Màma wvn kí ì j} kí Àdùk} kun ètè r|. B}| ni B}| k<
10. Àkàní máa n dí irun r| l<szzsc B}| ni B}| k<


© African Studies Institute, University of Georgia.