Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 7: ÈTÒ OJÚSE OJOOJÚM> ÀTI ÌT>JÚ ARA > Exercise 5:


Exercise 5       Review Lesson 5 and select the answer the following questions

    1. Xe Vlákúnlé sv fún Zgb}ni Adéycmv ki o to jade nile?

    A. Zgb}ni Adéycmv wa nile
     
    B. Ní ilé onígbàjámz ní M<k<la
     
    D. “Gbajúmz” ni orúkv pátànì naa
     
    E. O lv gérun ni
       

    C. O ti, Vlákúnlé kò sv fún Zgb}ni Adéycmv

     

    2. Níbo Vlákúnlé ti lv látàárv?

    A. Zgb}ni Adéycmv wa nile
     
    B. Ní ilé onígbàjámz ní M<k<la
     
    D. “Gbajúmz” ni orúkv pátànì naa
     
    E. O lv gérun ni
       

    C. O ti, Vlákúnlé kò sv fún Zgb}ni Adéycmv

     

    3.
    Kí ni orúkv pátànì irun tí w<n g| fún?

    A. Zgb}ni Adéycmv wa nile
     
    B. Ní ilé onígbàjámz ní M<k<la
     
    D. “Gbajúmz” ni orúkv pátànì naa
     
    E. O lv gérun ni
       

    C. O ti, Vlákúnlé kò sv fún Zgb}ni Adéycmv

     

    4. Nibo ni Zgb}ni Adéycmv wa?


    A. Zgb}ni Adéycmv wa nile
     
    B. Ní ilé onígbàjámz ní M<k<la
     
    D. “Gbajúmz” ni orúkv pátànì naa
     
    E. O lv gérun ni
       

    C. O ti, Vlákúnlé kò sv fún Zgb}ni Adéycmv

     

    4. Níbo ni Vlákúnlé ti gc irun-ùn rc?

    A. Zgb}ni Adéycmv wa nile
     
    B. Ní ilé onígbàjámz ní M<k<la
     
    D. “Gbajúmz” ni orúkv pátànì naa
     
    E. O lv gérun ni
       

    C. O ti, Vlákúnlé kò sv fún Zgb}ni Adéycmv

     

© African Studies Institute, University of Georgia.