Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 7: ÈTÒ OJÚSE OJOOJÚM> ÀTI ÌT>JÚ ARA > Exercise 6:


Review Lesson 6 and answer the following questions:

    1. Tani Modúp}?

    A. Vre B<látitó
     
    B. Iyawo B<látitó
     
    D. aburo B<látitó
     
     
    2. Kí ni Adétóun f}ràn nínu ìmúra B<látitó?

    A. O f}ràn bí wvn xe ra axv Modúp}
     
    B. O f}ràn bí Modúp} xe rán vw< buba r|.
     
    D. O f}ràn bí o xe dudu
     
     
    3. Kí ni o bá awv axv B<látitó mu?

    A. Fìlà àti Ìró
     
    B. gèlè àti bàtà
     
    D. b}líìtì àti ìbzw<
     
     
    4. Nigbawo ni Modúp} sv pe ki Adétóun mú axv tì c wá?

    A. ní ìjcta
     
    B. lana
     
    D. l<la
     
     
    5. Nigbawo ni B<látitó wv axv aycyc r|?

    A. ní ìjcta
     
    B. lana
     
    D. l<la
     
     

© African Studies Institute, University of Georgia.