Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 7: ÈTÒ OJÚSE OJOOJÚM> ÀTI ÌT>JÚ ARA> Lesson 4: dk} ti kn f}rn oge xxe
    

dk} ti kn f}rn oge xxe.

xk}: Orkv mi ni xk}
Mo n br obnrin kan ti br vknrin kan
Orkv wvn ni dk} ti kn.
Ak}kz< ni wvn mjj n il w girama.
Mo f}rn wvn br mi mjj ppz.
W<n j} ak}kz< dradra, w<n s j} vmv rere,
Xgb<n dk} ti kn f}rn oge xxe.
wvn mjj f}rn lti mra fnfn n gbogbo gb.
kn ma n g irun r| lv<l| l<szzs|,
s ma n y a nigba gbogbo.
dk} n tir| l w| t ||mcta ljm<.
ma n d irun r| l<szzs| tbi k k o.
B b f} jade nl, o f}rn lti kun tk
Mma wa k j} k kun oj ti t r|.
dk} ti kn k l jde nl lli lv axv wvn.
Oge w<n pz z!