Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 7:ÈTÒ OJÚSE OJOOJÚM> ÀTI ÌT>JÚ ARA > Lesson 5: Nbo ni o ti g irun-n rc?
    

Nbo ni o ti g irun-n rc?

Vlknl:                   C k u l o.

Zgb}ni Adycmv
:   Kbz o. Nbo lo ti lv ltrv?

Vlknl
:                    Mo lv grun ni.

Zgb}ni Adycmv
:   K l d t o k sv fn mi?

Vlknl:
                   C ma bn.

Zgb}ni Adycmv:
  Nbo ni o ti gc irun-n rc?

Vlknl
:                  L<dz bb n M<k<la ni

Zgb}ni Adycmv:
  O ti ibi lv s il ongbjmz n M<k<la.
                                      X fl k n wo irun zhn (Vlknl xi fila t o d)
                                      K ni orkv y t w<n g| fn v yi?

Vlknl:
                  Gbajmz ni orkv btn yi.

Zgb}ni Adycmv:
  B irun or gbajmz xe n ri gan an ni. X wvl lv.