Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 8: ÀWVN ÌBÁTAN ÀTI ÀWVN ÀJVXE MÍRÀN> Exercise 1:  

Exercise 1: Review the conversation in Lesson 1. Drag the questions or greetings that drew the following responses into the space provided:

A. Wón á gb<. Ó dabv
O digba kan na
C ba mi ki baba atí màma
C ku inawo
C kú àb|wò
B. Ó dìgbà
D. C kú àlejò mi.
E. Ó dàbz.
C. Kò t< p}.  

 

© African Studies Institute, University of Georgia.