Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 8: ÀPÈJÚWE CBÍ > Exercise 3:

Exercise 3: State the relationships between the following people from Lesson 3: (Copy/paste answers)

Example:            Zgb}ni Adéycmí àti Arábìnrin Títílàyz
Relationship:      Vkv àti Ìyàwó

1. Akínwálé àti Olúr|mí
àbúrò màmá àti vmv |gb<n vkùnrin
àbúrò màmá àti vmv |gb<n obìnrin
|gb<n àti àbúrò
bàbá àti vmv
vmvkùnrin àti màmá
2. Ayvdèjì àti Akínwálé
3. Ayvdèjì àti Olúr|mí
 
4. Akínwálé àti Arábìnrin Títílàyz  
5. Zgb}ni Adéycmí àti Olúr|mí  


 

© African Studies Institute, University of Georgia.