Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 8: ÀPÈJÚWE CBÍ > Exercise 4:

Exercise 4: Review Lesson 4 and copy/paste the words from the list provided:

1. Olúx}gun Adéògún j} vmv
agboolé Abcs|
baálé
àk<bí
àná
vmvzyá
vmvbaba
agboolé onímzm<
2. Zgb}ni Zkánlàw<n j} Alàgbà Àdìsá.
3. Agboolé Oním<m< àti agboolé Abcs| ti di
 
4. Alàgbà Àdìsá j}  agboolé onímzm<.
5. Bàba bàba Olúx}gun, Alàgbà Àdìsá àti Ìyáàfin Àb|k} j}  
6. Omidan Yéwándé j} vmv  
 
7. Bàba bàba Olúx}gun, Alàgbà Àdìsá, Ìyáàfin Àb|k} àti Olóyè Gbádégcsin j}  
 


 

© African Studies Institute, University of Georgia.