Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 8: > Lesson 4: Algb ds ni bal agbool wa.
    

Algb ds ni bal agbool wa.

Orkv mi ni Olx}gun vmv Adgn
Vmv agbool Onm<m< ni mo j}
Agbool Abcs| ni w l}gb|} agbool wa.
Algb ds ni bal agbool wa.
Ntor w p wvn ni w<n dgb j l<knrin.
Algb ds n yw mj ti vmv m}f
Orkv k<b wvn ni Zgb}ni Zknlw<n.
Algb ds ni |gbvn bba bb mi.
Vmv vmv br wvn ni mo j}.
Ytz s bba bb mi, Algb ds tn n wvn br mj mrn.
Orkv wvn ni yfin b|k} ti Oly Gbdgcsin.
Vmvzya, vmv baba ni bba bb mi, Algb ds ti yfin b|k}
Xgb<n vmv bb nkan ni w<n p|lu Oly Gbdgcsin.
wa ti wvn ar agbool Abcs| ti kr n aldgb.
Nssiy, a ti di na.
d y ni w p Zgb}ni Zknlw<n, k<b Algb ds,
X|x| gb Omidan Ywnd, vmv agbool Abcs| niyawo lanaa.