Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 8:ÀWVN ÌBÁTAN ÀTI ÀWVN ÀJVXE MÍRÀN > Lesson 2: Àwvn oríxìí ìkíni fún àwvn ènìyàn
    

Àwvn oríxìí ìkíni fún àwvn ènìyàn (Return)
 B. PERSONAL            Greeting                                 Response

1. Cni t yv nn ewu       C k ewu o / C k jb< o        C x o
2. Cni t nxe nnkan ayz   C k orire o (Congrats)         Ire kr o/ Adn n kr o
3. Cni t n xe gbyw    Chn yw k n mcn o         xc o
4. Cni t n oyn                 C k knra / szkal| nfni o  C x o
5. Cni t bmv                     C k ewu vmv tuntun o              C x o /Ire kr o
6. Cni t xe vj< b              C k vdn n o/Vj< dal}        C x o /xc o
                                               xy x|m
7. Cni t n x il tuntun      C k xl o / C k nw. il o     C xe o / Ire kr o
8. Cni t x|x| ra vkz         Cm l /C k nw vkz o       C xe o / Ire kr o
9. Cni t gba/jc oy          Oy a m<r o                                    C xe o / Ire kr o
10. Cni t x|x| dde sn C k ewu o / jnde ara ma j} o  C xeun o / ooo
11. Cni t zfz x|                     C k r<j / C k jl                    C xe o / C k dr t
12. kni fn ik gb            C k ax|hnd / C k r f}ra k o    C xe o / C k dr t


© African Studies Institute, University of Georgia.