Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 8:ÀWVN ÌBÁTAN ÀTI ÀWVN ÀJVXE MÍRÀN > Lesson 2: Àwvn oríxìí ìkíni fún àwvn ènìyàn
    

Àwvn oríxìí ìkíni fún àwvn ènìyàn (Return)
CATEGORY TWO: PERIODIC

A. PERIOD
                  Greeting                  Response

1. N sk vdn
                 C k vdn o                                  O o / xy xm<dn

2. N sk j
                    C k j o                                      j zhn pz / wa nycn o

3. N sk tt
                 C k tt yi o                              wa nycn o

4. N sk zgbcl|/||rn
  C k zgbcl| /C ku zd y o         K xc / K dcrun rr

5. N sk vy}
                   C k tt vy} y o /
                                              C k gnt yi o                             wa nycn o

6. N sk (vdn) mnira
C k jzdn mnira o                 jzdn ni o / wa nycn o

7. N sk xro / whl
  C k lkxgb y o/
                                               C k whl y o                          C k vrz yan o/ C k rt                                                                                                    
8. N sko dup}/kr C k dup} / C k kr o
                 C xeun o

9. N sk vdn titun C k lj vdn / C k ewu vdnO o / Cm a xzpv rc laye o

10. N gbkgb C k dd wy / C k sk yi o
            O o / wa nycn o/
                                                                                                        C k af}r} y o

© African Studies Institute, University of Georgia.