Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 8:ÀWVN ÌBÁTAN ÀTI ÀWVN ÀJVXE MÍRÀN > Lesson 2: Àwvn oríxìí ìkíni fún àwvn ènìyàn
    

Àwvn oríxìí ìkíni fún àwvn ènìyàn (Return)

B. VOCATION                     Greeting                     Response

1. Vl<j
                                     Aj wvgb o                            Aj gb < o / xc o
2. Olk<
                                   C k ix} o / C k vgb<n o           O o
3. xs} (jvba)
                       C k vrz aj / C k ix} vba o      C xe o
4. Olrin/nkzrin
                    C k ohn o                                  O o
5. Awakz
                                  wy o                                       xc o
6. gb|
                                    roko b<dn d o                        xc o
7. Ondr
                                  Oj gbooro o / C k oge o          y y o / O o
8. Alr
                                   rcd o                                           C x o
9. Amzkk
                            mvy o                                         ymzp gb < / O o
10. Algb|dc
                          rvy o                                          O o / gn gb v o
11. Gb}ngb}n
                    sogn ar o/ C k ix} vn o    Akoko / C xe o
12. Vdc
                                    rnpa o                                       gn gb v o/ O o


© African Studies Institute, University of Georgia.