Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 8:ÌGBÀ ÀTI ÀKÓKÒ > Lesson 6: X o r Oly Vloy nb| ln?
    

X o r Oly Vloy nb| ln?

Akzrhn:      Ngbwo ni pd wvn xl par ln?
Aywrn:    t b aago m<knl al}
Akzrhn:      kk t w<n par njcta n n ycn
Aywrn:    ti w di gb gbogbo k wvn ma par pd wvn n aago m<knl al}.
Akzrhn:       B}|ni o. X o r Oly Vloy nb| ln?
Aywrn:      t o, n k r wvn ln. t jcrin t mo ti r wvn gb|hn.
Akzrhn:      Mo ma lv s <fs wvn l<la lti lv bre wvn.
Aywrn:    Jzw<, b mi fn wvn n wrn t mo y w<n n jcjv.
Akzrzhn:      M u w, m fn akzw wvn l<la t mo b d b|.
Aywrn:    O x ppz.
Akzrzhn:      K t<p}. Mo ma r c n zs| t n bz.
Aywrn:    O digba.
Akzrzhn:      O digba.