Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 9:OÚNJC SÍSÈ ÀTI OÚNJC JÍJC > Exercise 2:

Copy/paste the correct answers from the list provided

1. Rice            

Dùndú
Èso
Ìrcsì:
Ata
Èwà
Dòdò
Cran
Ilá
Ìpanu
Àsáró
Èlùbó (isu)
Búr}dì

2.Fried Plantain  
3. Fruits        
4. Pepper          
5. Okra         
6. Beans         
7. Snacks        
8. Porridge     
9. Yam Flour  
10. Fried yam  
11. Bread        
12. Meat          


 

© African Studies Institute, University of Georgia.