Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 9: Onje ss ti Onjc Jjc. > Lesson 4: Awvn zrz xe fn onjc xxe ti onjc jjc
    

Awvn zrz ìxe fún oúnjc xíxe àti oúnjc jíjc

 

Òrò Ìse fún oúnjc xíxè            Verbs for cooking

YORUBA

ENGLISH

YORUBA

ENGLISH

 

To cook

Bz

To boil (only meat)

Yan

To roast / to barbecue

Gún

To pound

Dín

To fry

/ Bc   

To peel

To press / prepare |ba    

          

To stir / to prepare amala

Wzn

To measure

Wón

To sprinkle / be expensive

Dùn

To be sweet or delicious

 

To cut 

Rin

To grate

Jz 

To sieve

Iná dídá

(the act of) Cooking

Gbé  ka iná

/ gbékaná

To put on fire

xe

To make

To burn

Iná        

Fire         

 

 


Zrz ìxe fún oúnjc jíjc                              Verbs for eating

YORUBA

ENGLISH

YORUBA

ENGLISH

Dùn 

To be sweet

Oúnjc dídùn

Sweet food

Korò

To be bitter

Oúnjc kíkorò       

Bitter food

T}              

To be tasteless/salt less

Oúnjc tít}          

Tasteless food

Kan     

To be spoiled (food)

Oúnjc kíkan        

Spoiled food

Bàj

To go bad (spoiled/rotten)

Oúnjc bíbàj}      

Bad food

Ta 

To be spicy/pepperish       

Oúnjc títa          

Spicy food

Gbádùn 

To enjoy (not only food)

Ìgbádùn           

Enjoyment

     

To be full

Adùn               

Sweetness / taste  

 

Ohun Èlò fún Oúnjc Jíjc          Eating utensils

YORUBA

ENGLISH

YORUBA

ENGLISH

Xíbí

Spoon

F<zkì / f<zkù

Fork

Zbc 

Knife

Àwo

Breakable plate

Ab<                       

Plate

Ife / K<zbù             

Cup

Ike                        

Plastic

Ìgò                        

Bottle

Agolo                    

Can / tin

Igbá                      

Calabash

Ìnuw<                    

Napkin

Ìkòkò                     

Pot

K}tùrù                   

Kettle

Sítóòfù                  

Stove

Iná                        

Fire

Vw<                        

Hand