Home
Overview
Technical Help

HomeSelect a Unit > Unit 10:CYÀ ARA ÀTI XÍXE ÀPÈJÚWE ÈNÌYÀN
Cyà Ara (Body parts)
Lesson 1:Àwvn Cyà ara à mí Lesson 2:Orúkv mí ni Svlá.
Exercise 1: Exercise 2
 
Níbo? (Where?)
Lesson 3:
À wvn vmv oníjàgídíjàgàn pz ní Odínjó
Lesson 4: Àwvn Cka Zrz Asvpò
Exercise 3: Exercise 4
   
Xíxe Àpèjúwe Ènìyàn (Describing people)
Lesson 5: Àpèjúwe Ebí mí Lesson 6:
Àwvn zrz ìxe alápèjúwe àti àwvn zrz axàpèjúwe
Exercise 5: Exercise 6
 
Ày|wò (Diagnostic Test)
Itúmz Àwvn Zrz inú u Èka Ck<(Glossary)
Supplementary Materials

© African Studies Institute, University of Georgia.